Vedtekter for Nord-Østerdal Kraftlag SA

Vedtatt av årsmøtet den 23. mai 2014:

§ 1 Selskapets navn

Selskapets navn er Nord-Østerdal Kraftlag SA.

§ 2 Selskapets forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Tynset kommune.

§ 3 Selskapets formål 

Kraftlagets hovedformål er energiforsyning og hva som står i forbindelse med dette, samt bidra til annen verdiskapning i Nord-Østerdal.

§ 4 Selskapets andelskapital

Nord-Østerdal Kraftlag SA er et andelslag med vekslende medlemstall, vekslende kapital og begrenset ansvar. 
Kraftlagets andelskapital tegnes ved innskudd av kr. 50,- pr. andel. Innskuddene skal ikke forrentes. Det skal føres et register hvor samtlige andelseiere innføres med angivelse av andelseiers navn, fødselsdato og bosted (eventuelt for juridiske personer adresse og organisasjonsnummer), tidspunktet for når andelene ble tegnet/ervervet, samt antall andeler vedkommende har.

§ 5 Rett til å tegne andeler 

Enhver som har en gyldig nettleieavtale med kraftlaget, har rett til å tegne 10 andeler. Ved opphør av nettleieavtalen skal andelene innløses. Innløsning skjer til pari kurs. Andelseiere har intet ansvar for kraftlagets gjeld utover de tegnede andeler. Andeler kan ikke overdras.

§ 6 Konsernbidrag 

Kraftlaget kan etter styrets forslag vedta å yte konsernbidrag til annet selskap i samme konsern.

§ 7 Kjøpeutbytte til andelseierne 

Årsoverskuddet godskrives kraftlagets egenkapital med mindre annet er bestemt av årsmøtet. 
Etter årsmøtets nærmere bestemmelse, og etter forslag fra styret, kan hele eller deler av årsoverskuddet utbetales til andelseierne i forhold til deres samhandel med kraftlaget. 
Årsmøtet kan ikke beslutte utbetalt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar.

§ 8 Styret 

Selskapets styre består av fra 5 til 7 medlemmer. 
Fire styremedlemmer med to varamedlemmer velges av årsmøtet. 
Ett styremedlem med varamedlem velges av de kommunevalgte medlemmer i årsmøtet. 
Ansatte representeres i styret etter samvirkelovens bestemmelser. 
Styrets leder og nestleder velges hvert år av årsmøtet. 
Everksjef og årsmøtets ordfører deltar i styrets møter uten stemmerett. 
Kraftlaget forpliktes ved underskrift av styrets leder eller nestleder, i fellesskap med everksjefen. 
Styret kan gi prokura. 
Styret kan gjøre vedtak om nybygging og utvidelser av bygninger, kraftverker og ledningsnett, kjøp og salg av fast eiendom, kontraktsinngåelser, låneopptak og pantsettelse av kraftlagets eiendom når dette ikke binder kraftlaget for et beløp som er større enn 10 % av selskapets bokførte eiendeler.

§ 9 Valgordning for årsmøtet 

Årsmøtets medlemmer med personlige varamedlemmer velges for 4 år og på følgende måte: 
1 På særmøter i kommunene Os, Tolga Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen og del av Sollia i Stor-Elvdal kommune velges 1 representant for hver påbegynte 3.000 andeler innbetalt i kommunen. Særmøter holdes innen utgangen av februar, og ved valg av representanter med varamedlemmer deles området i 2 valgdistrikter, slik at Os, Tolga, Folldal og Rendalen danner distrikt 1 og Tynset, Alvdal og Sollia danner distrikt 2. Bare andelseiere kan velges til medlemmer og varamedlemmer i årsmøtet. 
Særmøter holdes hvert 4. år i begge valgdistrikter, og slik at det går vekselvis 2 år mellom særmøte for henholdsvis distrikt 1 og 2. 
I tilfelle det på disse særmøter framsettes flere forslag, må stemmegivningen skje skriftlig. Andelseiere har anledning til å la seg representere ved fullmakt. Bare andelseiere kan være fullmektiger og hver 1 andelseier kan bare ha en fullmakt. Hver andelseier har en stemme. Særmøter ledes fortrinnsvis av et styremedlem og sammenkalles av styret med minst 14 dagers varsel ved annonse i lokalpressen. Styret sørger for at de valgte representanter får skriftlig beskjed om valget. 
2 I tillegg til representanter valgt på særmøter, velger hver av kommunene Os, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Rendalen og Stor-Elvdal en representant med varamedlem. De respektive kommuner varsler NØK om sin representasjon. 
3 De nyvalgte representanter tiltrer årsmøtet umiddelbart etter at det ordinære årsmøtet er holdt, jfr. § 9, 2. ledd.

§ 10 Årsmøtet 

Årsmøtet er Nord-Østerdal Kraftlag SAs øverste organ og påser at kraftlagets virksomhet utøves i samsvar med vedtekter, kontrakter og vedtak. 
Årsmøtet trer ordinært sammen hvert år innen utgangen av juni hvor følgende spørsmål behandles og avgjøres: 
1 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd. 
2 Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under årsmøtet. 
Ekstraordinært årsmøte holdes når ordføreren bestemmer det eller når styret eller minst 5 % av andelseierne forlanger det.

§ 11 Regler for årsmøtet 

Årsmøtet ledes av ordføreren. 
Ordføreren kaller inn til møte med minst 3 ukers skriftlig varsel. 
I innkallingen skal det tas med oppgave over de saker som skal behandles. 
Årsmøtets medlemmer, evt. varamedlemmer, må møte for å kunne avgi stemme. Hvert møtende medlem har én stemme. 
Styremedlemmer som også er medlemmer av årsmøtet har stemmerett. Øvrige av styrets medlemmer og everksjefen deltar i årsmøtet uten stemmerett. 
Årsmøtet er vedtaksført når minst 2/3 av de representanter som er valgt, er til stede. Er ikke minst dette antall til stede, sammenkalles til nytt møte, og årsmøtet er da vedtaksført uten hensyn til antall representanter som møter. 
Årsmøtet avgjør sakene med vanlig flertall når ikke annet er sagt i vedtektene. Står stemmetallet likt, gjør møtelederens stemme utslaget. 
Årsmøtet velger selv sin ordfører og varaordfører. 
Årsmøtet skal velge revisor og godkjenne dennes godtgjørelse. 
Årsmøtet skal fastsette godtgjørelse for kraftlagets tillitsvalgte.

§ 12 Kontrollkomiteen 

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet blant andelseierne, og består av tre medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene velges for tre år og ett medlem er på valg hvert år. Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med kraftlagets virksomhet og påse at kraftlaget overholder gjeldende lover og regler, derunder disse vedtekter og andre vedtak fattet av årsmøtet.
Kontrollkomiteen skal i tillegg føre tilsyn med datterselskapenes virksomhet og påse at selskapene overholder gjeldende lover og regler, derunder gjeldende vedtekter og vedtak fattet av generalforsamlingen. 
Årsmøtet velger leder hvert år og fastsetter instrukser for komiteen. 
Årsmøtets ordfører og kraftlagets revisor skal varsles om kontrollkomiteens møter og ha anledning til å delta i disse uten stemmerett.

§13 Valgkomiteen 

Valgkomiteen velges av årsmøtet blant andelseierne, og består av tre medlemmer og ett varamedlem. Medlemmene velges for tre år og ett medlem er på valg hvert år. Valgkomiteens formål er å avgi innstilling til årsmøtet om valg av styremedlemmer og andre tillitsvalgte som skal velges av andelseierne, samt å fremlegge forslag til årsmøtets fastsettelse av godtgjørelse til kraftlagets tillitsvalgte. 
Årsmøtet velger leder hvert år og fastsetter instrukser for komiteen.

§ 14 Medlemmenes valgbarhet 

Samlet funksjonstid i tillitsverv i kraftlaget skal ikke overstige 20 år. Samlet tid i styret skal ikke overstige 12 år.

§ 15 Endring av vedtektene 

Vedtektsendringer må for å bli gyldige være: 
1 Forelagt styret 
og dessuten: 
2 Forelagt og vedtatt av årsmøtet med 2/3 av de avgitte stemmer.

§ 16 Oppløsning av selskapet 

Forslag om oppløsning av kraftlaget kan framsettes av styret. Et slik forslag kan også framsettes av minst 10 % av andelseierne. 
Etter at forslaget er behandlet og anbefalt av styret og årsmøtet, kan vedtak om oppløsning fattes i møte hvortil samtlige andelseiere er innkalt skriftlig. For at vedtaket skal være gyldig må minst 2/3 av de avgitte stemmer være for forslaget. 
Etter at kreditorene er dekket og andelskapitalen tilbakebetalt skal et eventuelt likvidasjonsoverskudd etter nærmere beslutning fra årsmøtet gå til samvirkeformål eller allmennyttige formål.

§ 17 Samvirkelovens anvendelse 

Den til en hver tid gjeldende samvirkelov kommer til anvendelse hvor vedtektene ikke har annen bestemmelse.